wcag_skip_links_header

Słów kilka o przerwanym śnie (Two or Three Things About Interrupted Dream) Wide-shot Version (2021)

Teatr 2godz. 0min.

Słów kilka o przerwanym śnie

Napisy: polskie i angielskie

Przerwany sen Geng Zi (The Interrupted Geng Zi Dream) (2020) został doceniony tytułem „A Featured Work of IATC(HK) Critics Awards 2020”. W tym roku zespół Zuni Icosahedron miał okazję ponownie zaprezentować go na scenie z pewnym rozszerzeniem – Słów kilka o przerwanym śnie to spektakl powstały w oparciu o strukturę i elementy poprzedniej produkcji. Sztuka ta stanowi również rozwinięcie serii Przerwany Sen, będącej częścią Teatru Eksperymentalnego Danny’ego Yunga. W 2021 pandemia z pewnością wpłynęła na nasze społeczeństwo i kulturę, a w szczególności kulturę komunikacji, skłaniając do głębokiego zastanowienia się nad sztuką i rozwojem społeczności. Dzięki temu mieliśmy szansę przeprowadzenia dyskursu na temat naszych eksperymentów i związanych z nimi procesów twórczych, a także zbadania samej natury sztuki, co obejmowało także ocenę rzeczywistości wirtualnej i realnej w kontekście bieżącego postępu technologicznego. Pandemia przypomina nam o braku połączenia pomiędzy naszym rozwiniętym społeczeństwem a otaczającym go środowiskiem naturalnym – braku połączenia tak mocnym, że systemy zdrowia i edukacji nie odpowiadają naszym realnym potrzebom. Interakcje pomiędzy systemem i technologią zyskały rangę istotnego zagadnienia. Słów kilka o przerwanym śnie (Two or Three Things About Interrupted Dream), która ma zostać wystawiona na deskach Centrum Kultury w Hongkongu w lipcu tego roku, wywodzi się z fragmentu opera kunqu zatytułowanej Pawilon Piwonii (Peony Pavilion) z czasów dynastii Ming, zatytułowanego Uwielbienie dla Portretu (In Praise of the Portrait). Za cel stawia sobie odnalezienie inspiracji dzięki spoglądaniu na „portret” pozbawiony ram/kontekstu. Różnica polega na tym, że dziś próbujemy zbadać historię poprzez eksperyment ze zmianą malowanego portretu w formę „zdjęcia”, „filmu”, „reality TV”. Celem jest odkrycie i ocena tego, w jaki sposób teatr pełni rolę ramy i narzędzia komunikacji, a jednocześnie refleksja nad tym, na jakie próby koncepcja teatru jest wystawiana przez otaczającą z zewnątrz przestrzeń publiczną i media wspierane przez nowoczesną technologię. Z pozoru portret użyty w Pawilonie Piwonii symbolizuje kult otaczający idoli, jednocześnie jednak używamy tego porównania do dyskusji nad realnością i wirtualnością mediów w sztuce teatralnej. Reżyser tak wypowiada się o spektaklu: „Powrót Duszy w Pawilonie Piwonii (The Return of Soul at the Peony Pavilion), napisany przez dramaturga Tanga Xianzu w 1598, zawiera Scenę 10 – Przerwany Sen (Interrupted Dream). Ta scena daje nam wyjątkową przestrzeń dla wyobraźni na temat kolei losu widocznych zarówno w teatrze, jak i poza nim. W morzu licznych symboli i narracji podążyliśmy z prądem by spojrzeć na indywidualną i zbiorową przestrzeń wyobraźni. _Pawilon Piwonii _ został kilkukrotnie zakazany na przestrzeni ostatnich 450 lat. Za każdym razem gdy sztuka wracała na scenę, stawała się jeszcze bardziej zachwycająca i widowiskowa w swoim smutku. Teraz proszę, byśmy wszyscy spojrzeli na ten teatr, na jego ograniczenia i tematy tabu, a następnie skupili się na tym, jak postrzegamy i jesteśmy postrzegani w Przerwanym Śnie”.

Two or Three Things About Interrupted Dream

Subtiltes: Polish & English

The Interrupted Geng Zi Dream (2020) is honoured to be entitled as “A Featured Work of IATC(HK) Critics Awards 2020”. This year, we are delighted to bring it back on stage with a twist - Two or Three Things About Interrupted Dream is developed based on the former production’s structure and elements. It is also the extension of the Interrupted Dream series as part of the Danny Yung Experimental Theatre.In 2021, the pandemic certainly affected our society, our culture, especially our culture of communications, and invoked our deep reflection on art and the development of our society. That presented us opportunities to carry out dialectic discourses on our experimentation and its creative process, as well as allowing us to examine the very nature of art, which includes the evaluation of the virtuality and the realness in the context of the present technological advancement. The pandemic reminds us of the disconnection between our developed society and its respective environmental ecology, so much so that the health and education systems are not on par with our needs in reality. The interactions between the system and technology become an important issue. To be staged at the Hong Kong Cultural Centre in July this year, Two or Three Things About Interrupted Dream which is developed from the excerpt In Praise of the Portrait of the kunqu (opera) Peony Pavilion created in Ming dynasty, aims at getting inspired by looking at a “portrait” out of the frame/context. What is different is that, today, we are trying to examine the history by experimenting the migration of a painted portrait into the forms of “photo”, “film” and “reality TV”. That is to explore and evaluate how theatre being a framework and the vehicle of communications, so as to reflect on how the notion of theatre being challenged by the ever-available public space/media with the aid of current technology. Seemingly, the portrait used in the _Peony Pavilion _metaphors idol worship, while our simile is to discuss the virtuality and the realness of the media in a theatre play. The director says: “The Return of Soul at the Peony Pavilion”, written by dramatist Tang Xianzu in 1598, included Scene 10 - Interrupted Dream. The scene provided us significant rooms for imagination and the vicissitudes of life presented in and outside the theatre. Among the variety of symbols and narratives, we went with the flow to look for individual and collective imaginative space. Peony Pavilion was banned several times 450 years back. Every time it was restaged, it turned into even more indulged and plaintively showy. Now, all of us, please look at this theatre, look at its confines and taboos, and attend to the way we see and be seen in Interrupted Dream”.

Zuni Icosahedron is financially supported by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region.

Zuni

Napisy

English, Polish

Kraj

Hong Kong

Studio

Zuni Icosahedron