wcag_skip_links_header

InlanDimensions International Arts Festival zyskał status największego interdyscyplinarnego festiwalu w Europie Środkowej, który odrzuca podział na Europę i Azję, tworząc pomost łączący różne kraje i kultury. Prezentując szeroki przekrój sztuk - od teatru, sztuki performatywnej, tańca i kina po muzykę, literaturę i sztuki wizualne, festiwal skupia artystów i publiczność z całego świata, inicjuje współprodukcje oraz wspomaga negocjacje między instytucjami a producentami poprzez profesjonalne usługi językowe. Choć w centrum zainteresowania InlanDimensions znajduje się sztuka od powojennej do postmodernistycznej, festiwal nie zrywa z tradycją, podkreślając jej przemiany i wpływ na sztukę współczesną. Przedstawia widzom koncepcję teatru i filmu eurazjatyckiego, będącego mariażem różnych kultur i gatunków w obrębie jednego dzieła sztuki. Zapraszamy szerokie grono artystów do tworzenia kolejnego wymiaru tego ogromnego, międzykulturowego imperium, które obejmuje coraz większe obszary w głębi lądu.

InlanDimensions International Arts Festival 2021 stawia w centrum uwagi sztukę współczesną, aby odkryć podobieństwa między różnorodnymi kulturami pod wspólnym hasłem „Struktura Icosahedronu”. Icosahedron, wielościan o dwudziestu ścianach i jedna z pięciu brył platońskich, symbolizuje harmonię w procesie tworzenia, zwiększając swobodę ekspresji, przepływ kreatywności i połączenie z Kosmosem. Zainicjowany przez Fundację Pomosty i zorganizowany we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Praga Centrum/Warszawa, InlanDimensions International Arts Festival 2021 prezentuje szereg spektakli teatralnych w wykonaniu takich zespołów, jak m.in. Zuni Icosahedron, Tang Shu-wing Theatre Studio, Alice Theatre Laboratory, Seinendan Theater Company Kamome-za, Hiroshi Koike Bridge Project, Theatre Company KAKUSHINHAN, a także kilkadziesiąt filmów z Japonii i Hongkongu, podzielonych na sześć sekcji: Współczesne kino Japonii, Współczesne kino Hongkongu, Kino młodych japońskich reżyserek, Kinoteatr, ERO-NITES oraz Retrospektywa Inoue Umetsugu, który stworzył pomost pomiędzy dwoma krajami. Na zakończenie odbędzie się w Pradze Centrum w Warszawie solowy koncert na żywo jednej z najbardziej wszechstronnych oraz utalentowanych wykonawczyń gatunku muzycznego indie folk – Aoby Ichiko, w ramach europejskiej trasy promującej jej nową płytę „Windswept Adan”.

Ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z globalną sytuacją pandemiczną, InlanDimensions International Arts Festival 2021, z wyłączeniem koncertu, odbędzie się za pośrednictwem platformy VOD (vod.inlandimensions.com) i będzie obejmował konferencję prowadzoną w języku angielskim zatytułowaną „International Conference: Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective”. Gośćmi specjalnymi festiwalu i konferencji są Eugenio Barba, Danny Yung, Tang Shu-wing, Hirata Oriza, Andrew Chan, Koike Hiroshi i wiele innych wybitnych postaci eurazjatyckiej sztuki współczesnej.

Jerzy Grotowski zwykł zwracać uwagę, że do funkcjonowania teatru kluczowy jest trzon w postaci aktora, występującego w przestrzeni przed publicznością. Nie wiemy, jakie byłoby jego stanowisko w czasach obecnej pandemii COVID-19, kiedy siła wyższa zmusza nas do przejścia w tryb wirtualny. Jestem jednak ogromnie wdzięczny Organizatorom, którzy wkładają serce i duszę w ten projekt, wytrwale pracując w trudnych i zmieniających się warunkach, a także Sponsorom: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region – Home Affairs Bureau, Hong Kong Economic and Trade Office, Hong Kong Arts Development Council, The Japan Foundation, EU-Japan Fest Japan Committee, Inoue & Tsukioka Movie Foundation oraz, co równie ważne, Publiczności, która przez ostatnie dwa lata wspierała działalność kin i teatrów, pomagając im przetrwać te burzliwe czasy. To Wy stanowicie te Wymiary, które żyją w głębi Lądu!

Nikodem Karolak

Dyrektor InlanDimensions International Arts Festival

InlanDimensions International Arts Festival has established itself as Central Europe’s largest multidisciplinary festival that rejects a differentiation between Europe and Asia, building bridges between different countries and cultures. Presenting a kaleidoscope of arts ranging from theatre, performance, dance and cinema to music, literature and visual arts, it brings together artists and audiences from all over the world, launching co-productions and facilitating negotiations between venues and producers through professional language services. Through the central focus of InlanDimensions is on postwar to postmodern art, the festival does not break with tradition, stressing its transformations and influence on contemporary art. It introduces audiences to the concept of Eurasian theatre and film as a marriage of diverse cultures and genres within a piece of art. We invite a spectrum of artists to create another dimension of that vast intercultural empire that stretches inland.

InlanDimensions International Arts Festival 2021 shines a spotlight on contemporary arts, in order to discover commonalities amongst these cultures, under the motto ‘Structure of Icosahedron’. Icosahedron, a polyhedron with twenty faces, one of the five Platonic solids, symbolizes harmony in the process of creation, enhancing freedom of expression, flow of creativity, and connection with the Cosmos. The brainchild of The Bridges Foundation, organized in partnership with The Grotowski Institute, Nicolaus Copernicus University and Praga Centrum / Warszawa, InlanDimensions 2021 showcases a range of theatre pieces by the likes of Zuni Icosahedron, Tang Shu-wing Theatre Studio, Alice Theatre Laboratory, Seinendan Theatre Company, Kamome-za, Koike Hiroshi Bridge Project, Theatre Company KAKUSHINHAN, as well as over thirty films from Japan and Hong Kong, with a retrospective of the Great Japan-Hong Kong Connector – Inoue Umetsugu, closing with a solo live concert by one the most versatile and talented musicians of the indie-folk genre – Aoba Ichiko, as a part of the European tour promoting her new record ‘Windswept Adan’.

Due to the unusual circumstances related to the pandemic, InlanDimensions International Arts Festival 2021, apart from the live concert, will be hosted online via a dedicated VOD platform (vod.inlandimensions.com) and will include a conference on Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective. The special guests of the Festival are Eugenio Barba, Danny Yung, Tang Shu-wing, Hirata Oriza, Andrew Chan, Koike Hiroshi and many other prominent figures from the Eurasian Contemporary Arts.

Jerzy Grotowski used to point out that the only thing necessary for theatre to function was a core of actor in a space performing to an audience. We certainly do not know what would be his stance in the times of the COVID-19 pandemic when the force majeure compels us to implement online methods. I am, however, ever grateful to the Organizers who put their heart and soul into this project, working incessantly with perseverance in tough and ever-changing conditions, as well as the Sponsors: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Home Affairs Bureau, Hong Kong Economic and Trade Office, Hong Kong Arts Development Council, The Japan Foundation, EU–Japan Fest Japan Committee, Inoue & Tsukioka Movie Foundation, Ministry of Culture and National Heritage and – last but not least – the Audience who has been supporting theatre and cinematic venues throughout the two years, helping them survive the storm. You are the Dimensions that live Inland!

Nikodem Karolak

InlanDimensions International Arts Festival Director